Statutter

Statuttene som nå er gjeldende vil bli lagt ut så snart som mulig. Her ligger en tidligere versjon. Små endringer har blitt gjort siden.

  

Statutter for Norske Fysikkstudenters Forening

Vedtatt på generalforsamling i Norske Fysikkstudenters Forening 7.mars 2003.


1. Formålsparagraf

Norske Fysikkstudenters Forening (NoFFo) ble stiftet 6.oktober 1990.
Foreningens formål er å fremme norske fysikkstudenters interesser, og arbeide for økt samarbeid med andre fysikkmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.
2. Organisasjon

NoFFo er nasjonalkomite i International Association of Physics Students (IAPS). NoFFos statutter viker for IAPS statutter.
3. Medlemskap

1. Foreningens medlemmer er: Æesmedlemmer; Personer som har gjort viktig arbeid i foreningens ånd; Lokale fysikkforeninger, som betaler medlemsavgift. Medlemmer av de lokale fysikkforeninger nevnt ovenfor.

2. Æresmedlemskap og kollektive medlemskap innvilges av NoFFos generalforsamling.

3. Medlemmer kan ekskluderes av Generalforsamlingen. Fysikkforeninger som unnlater å betale medlemsavgift innen seks måneder etter ordinær generalforsamling mister sin stemmerett.

4. Medlemskap sies opp skriftlig.
4. Sentralstyret

1. Sentralstyret skal minst består av: President,Sekretær og Kasserer som alle kommer fra samme lærested.

2. Sentralstyret velges på generalforsamlingen. Det nye styret trer til straks etter generalforsamlingen.

3. Sentralstyret står for foreningens daglige drift, og utarbeider handlingsplan.

4. Sentralstyret er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
5. Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ.

2. Presidenten innkaller hvert år til generalforsamling. Innkallelse sendes ut senest fire uker før ordinær generalforsamling. Dagsorden med statuttendringsforslag ettersendes senest to uker før generalforsamlingen. Saker til dagsorden skal være sentralstyret i hende innen denne tid.

3. Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall godkjenne at andre saker føres opp på dagsorden.

4. Ekstraordinær Generalforsamling kan holdes dersom minst to av de lokale fysikkforeningene skriftlig krever det.

5. Generalforsamling er åpen for alle medlemmer av NoFFo. Alle oppmøtte har tale- og forslagsrett. I tillegg har hver lokal forening to stemmer hver.

6. Hver medlemsforening i NoFFo har 2 stemmer ved generalforsamlingen. Foreningene har likevel aldri flere stemmer enn de har representanter tilstede ved generalforsamlingen.

7. Sentralstyret har to stemmer. Disse innehas av kasserer og sekretær. Hvis disse ikke er til stede, overdras stemmene til andre medlemmer av sentralstyret.

8. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 1/2 av alle mulige stemmer kan avgis. Forslag vedtas ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har presidenten beslutningsrett. Statuttendringer, krever at et flertall av de lokale foreningene er tilstede, og vedtas da ved 2/3 flertall.

9. Generalforsamlingen kan gjøre statuttendringer uten forvarsel dersom:
– Minst 2/3 av medlemsforeningene er representert.
– Dersom minst 2/3 av stemmene er for å behandle saken.

10. På generalforsamingen skal følgende behandles:
– Årsmelding
– Revidert regnskap og budsjett for NoFFo
– Fastsettelse av medlemskontigentens størrelse
– Utnevning av representanter til “International Conference for Physics Students”
– Valg av revisor
– Valg av sentralstyre
– Eventuelt

11. Ordinær Generalforsamlingen bør avholdes i forbindelse med Norske Fysikkstudenters Konferanse (NFK).
6. Norske Fysikkstudenters konferanse

NFK bør arrangeres i perioden medio februar til medio mars.
7. Foreningens aktiva

1. Foreningens inntekter består av medlemskontigent, privat og offentlig støtte.

2. Foreningens midler skal brukes til å finansiere foreningens administrasjon og aktiviteter.

3. Regnskapet for NoFFo skal være revidert før 1. februar.
8. Oppløsning

Generalforsamlingen kan oppløse foreningen, med mindre to lokale foreninger er i mot dette. Ved oppløsning av NoFFo fordeles foreningens midler slik Generalforsamlingen ønsker, men i den hensikt at det blir enklest mulig å gjennopprette foreningen.